Πολιτικ απορρτου

λες οι πληροφορες σχετικ με τη χρση του www.aurora-together.gr

 

1. Εισαγωγ

 

ποτε ρχεστε σε επικοινωνα με τo Σωματεο μας, μας γνωστοποιετε προσωπικς πληροφορες (ΔΠΧ, δεδομνα προσωπικο χαρακτρα).

Σκοπς αυτς της Πολιτικς Απορρτου εναι να σας ενημερσει (ως φυσικ πρσωπο) σχετικ με τι Δεδομνα Προσωπικο Χαρακτρα (ΔΠΧ) συλλγουμε, γιατ τα συλλγουμε, ποιο εναι το νομικ πλασιο που επιτρπει την επεξεργασα τους και πως μπορετε να ασκσετε τα δικαιματ σας, δηλαδ να μας ζητσετε ενημρωση, τη διαγραφ τους, την πιθαν επικαιροποησ τους, κλπ.

Επσης, δεχνει τη συμμρφωσ μας με τη νομοθεσα και ειδικτερα με τον Κανονισμ EΕ 679/2016, για την Προστασα των Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα (ΔΠΧ), και το σεβασμ μας για την προστασα της ιδιωτικτητας και της ασφλειας των ΔΠΧ.

Αυτ η Πολιτικ Απορρτου ισχει για ΔΠΧ που εσες μας παρχετε καθς και για ΔΠΧ που εμες συλλγουμε, στο πλασιο σκησης των δραστηριοττων μας ως Υπεθυνος Επεξεργασας.

Αυτ η Πολιτικ Απορρτου απευθνεται σε κθε φυσικ πρσωπο που χει σκοπεει να χει οποιοδποτε εδος σχσης με εμς.

Επειδ η Πολιτικ Απορρτου δναται να τροποποιεται κατ καιρος, σας προτενουμε, κθε φορ πριν τη χρση των ιστοσελδων μας, να τη διαβζετε. Σε περπτωση που τροποποισουμε ουσιωδς την εν λγω Πολιτικ Απορρτου, ενδχεται να σας ενημερσουμε προσωπικ για τις εν λγω τροποποισεις, αποστλλοντς σας μνυμα ηλεκτρονικο ταχυδρομεου (e-mail).

 

2. Ποιοι εμαστε

 

Το Σωματεο μας ιδρθηκε το 2018 χοντας σαν σκοπ την παροχ συνδρομς σε τομα που πσχουν απ αιματολογικς ασθνειες.

 

3. Τι ΔΠΧ επεξεργαζμαστε

 

Δεδομνα Προσωπικο Χαρακτρα (ΔΠΧ) εναι κθε πληροφορα μσω της οποας μπορε να εξακριβωθε, μεσα μμεσα, η ταυττητ σας ως συγκεκριμνο φυσικ πρσωπο.

Εμες, υποχρεωτικ, επεξεργαζμαστε (δηλαδ: συλλγουμε, καταχωρομε, αποθηκεουμε, διαγρφουμε) ΔΠΧ στο πλασιο σκησης των δραστηριοττων μας και, συχν, στο πλασιο της συμμρφωσς μας με τη νομοθεσα και κανονισμος.

Εσες (ως φυσικ πρσωπο) δεν εστε υποχρεωμνοι να μας παρχετε τα ΔΠΧ που μπορε να σας ζητσουμε.

ταν επικοινωνετε μαζ μας, επισκπτεστε την ιστοσελδα μας, συνεργζεστε μαζ μας, μας θτετε ερωτματα, μπορε να σας ζητσουμε σχετικς προσωπικς πληροφορες (ΔΠΧ) πως: νομα, διεθυνση, email, τηλφωνο, κα, ανλογα με το εδος της μεταξ μας σχσης.

Ακμα, εναι πιθανν, να επιλξετε να μας γνωστοποισετε οικειοθελς – μσω εντπων ηλεκτρονικν μηνυμτων δια ζσης – πρσθετα ΔΠΧ επιπλον πληροφορες (πως φορολογικ εμπορικ στοιχεα, στο πλασιο ενημρωσ σας διερενησης συνεργασας ).

 

4. Πως συλλγουμε τα ΔΠΧ που επεξεργαζμαστε

 

Οι πληροφορες που συλλγουμε μπορε να εναι:

·         ΔΠΧ που μας αποστλλετε μας δνετε εσες (πχ κατ την επικοινωνα σας μαζ μας)

·         ΔΠΧ που εμες συλλγουμε με αυτματο τρπο (πχ κατ την επσκεψ σας στην ιστοσελδα μας)

·         ΔΠΧ που συλλγουμε απ λλες πηγς (πχ επαγγελματικ επιμελητριο)

Κατ καννα, τα ΔΠΧ που επεξεργαζμαστε προρχονται απ την οικειοθελ γνωστοποησ τους για κποιον απ τους παρακτω λγους:

·         Ενδιαφρεστε για τις δραστηριτητς μας.

·         Πληροφορες που μας γνωστοποισατε κατ την επικοινωνα σας μαζ μας (πχ εγγραφ).

·         Χρησιμοποιομε διφορα εδη τεχνολογιν για τη συλλογ και αποθκευση των πληροφοριν, συμπεριλαμβανομνης της χρσης cookies (βλ. §7).

·         Η ιστοσελδα μας συλλγει πληροφορες (πως διεθυνση ΙΡ, μηχαν αναζτησης, ….) που χρησιμοποιονται για δραστηριτητες πως ο υπολογισμς των επισκεπτν της ιστοσελδας μας, προσδιορισμς σημεων ενδιαφροντος των επισκεπτν, αποτελεσματικτητα επικοινωνας, κλπ.

·         Εσες χετε ζητσει κποια πληροφορα ενημρωση.

·         Θελσατε να παρευρεθετε παρευρεθκατε σε μια δικ μας εκδλωση.

·         χετε εγγραφε στο ηλεκτρονικ μας ενημερωτικ δελτο.

·         χετε εκδηλσει το ενδιαφρον σας για εθελοντικ συνεργασα μαζ μας.

·         Ως εκπρσωπος του οργανισμο που εργζεστε.

Επσης, λαμβνουμε προσωπικς πληροφορες μμεσα, στα ακλουθα σενρια:

·         χουμε συλλξει προσωπικς πληροφορες ως μρος μιας ρευνας.

·         Απ τους εταρους συνεργαζμενους με εμς οργανισμος.

·         νας εργαζμενος σε εμς μας δωσε τα στοιχεα επικοινωνας σας.

·         Εναι πιθαν να χρησιμοποισουμε πληροφορες απ διαφημιστικ δκτυα για να σας ενημερσουμε για θματα που μπορε να σας ενδιαφρουν.

·         Τα προσωπικ σας στοιχεα εναι διαθσιμα στο κοιν.

ταν επικοινωνετε μαζ μας, διατηρομε αρχεο των μηνυμτων επικοινωνας μας στε να επιλσουμε τυχν προβλματα που μπορε να χετε. Δεν επιτρπουμε σε μη εξουσιοδοτημνες ονττητες, ειδικ χωρς τη συγκατθεσ σας, την πρσβαση στις πληροφορες σας.

·         Η ιστοσελδα μας συλλγει τις εξς πληροφορες μσα απ τον κδικα τρτων υπηρεσιν:

·         Μηχαν Αναζτησης

·         Διεθυνση IP

·         Γλσσα

·         Χρα

·         Πλη

·         Ζνη ρας

·         Λειτουργικ σστημα

·         Συσκευ

·         Ανλυση οθνης

·         ρα παραμονς στον ισττοπο

·         Σελδες περιγησης

·         Προχο Διαδικτου

·         Ταχτητα Σνδεσης

Οι τρτες υπηρεσες που συλλγουν τα στοιχεα αυτ εναι οι εξς:

·         AT Internet

·         Google Analytics

·         Google Maps

·         Google AdWords

·         Google AdExchange

·         Facebook Pixel

·         IO Analytics

·         ADMAN

 

Επιπλον, σας ζητμε το email σας προκειμνου να εγγραφετε στο newsletter μας.

 

5. Πως χρησιμοποιομε τα ΔΠΧ

 

Χρησιμοποιομε (επεξεργαζμαστε) τις πληροφορες που συλλγουμε, πως περιγρφεται παραπνω, μνο για συγκεκριμνο σκοπ. Επιπλον, χρησιμοποιομε τα δικ σας δεδομνα ταν υπρχει νμιμη βση για την επεξεργασα τους, και με σκοπ να:

·         ανταποκριθομε σε παρπονα ερωτματα που μας χετε θσει,

·         υλοποισουμε το πλασιο της παροσας Πολιτικς Απορρτου,

·         αναπτξουμε και βελτισουμε τις μεθδους επικοινωνας και τη λειτουργικτητα των ιστοσελδων μας.

 

6. Πσο καιρ κρατμε τα προσωπικ σας δεδομνα

 

Διατηρομε τα προσωπικ σας δεδομνα μνο για σο χρειζεται, ανλογα με το σκοπ της επεξεργασας τους και την παροσα Πολιτικ Απορρτου.

Για παρδειγμα, σως χρειαστε να χρησιμοποισουμε τα δικ σας ΔΠΧ για να ανταποκριθομε σε αιτματα ερωτματ σας. Μπορε επσης να χρειαστε να διατηρσουμε τα προσωπικ σας δεδομνα για περοδο που ορζεται απ τις φορολογικς αρχς τις μονδες χρηματοοικονομικς ρευνας.

Εν δεν χρειαζμαστε πλον ΔΠΧ τα διαγρφουμε τα καταστομε αννυμα αφαιρντας λες τις λεπτομρειες που σας αναγνωρζουν.

Επιπλον, η διρκεια τρησης (αποθκευσης) των προσωπικν δεδομνων, εξαρτται απ τη νομιμοποιητικ βση της επεξεργασας, πως:

·         Στην περπτωση που η νομιμοποιητικ βση της επεξεργασας εναι η επιδωξη των εννμων συμφερντων μας, η επεξεργασα των προσωπικν δεδομνων θα πραγματοποιεται για σο χρνο κρνεται απαρατητο για την επτευξη του επιδιωκμενου σκοπο καθς και για σο χρνο ακμα απαιτεται μχρι να παρλθει ο χρνος παραγραφς τυχν σχετικν αξισεων.

·         Σε περπτωση που τα προσωπικ δεδομνα παρχονται συναινετικ απ τα δια τα φυσικ πρσωπα, πχ στο πλασια της επικοινωνας σας μσω της ιστοσελδας μας της εγγραφς σας σε κποια απ τις υπηρεσες μας, θα διατηρσουμε τα δεδομνα σας για σο χρνο θα διατηρομε συμβατικ σχση μαζ σας (τσο σε ντυπη, σο και σε ηλεκτρονικ μορφ) μχρι να αρθε η δοθεσα συγκατθεση για περοδο που ορζεται απ τις φορολογικς αρχς τις μονδες χρηματοοικονομικς ρευνας.

·         Εν ζητσαμε την δει σας (συγκατθεση) για να επεξεργαστομε τα προσωπικ σας δεδομνα και δεν χουμε λλους νμιμους λγους στε να συνεχσουμε αυτν την επεξεργασα, και αποσρετε τη συγκατθεσ σας, θα διαγρψουμε τα προσωπικ σας δεδομνα. Εκτς αν προβλπεται διαφορετικ απ τις φορολογικς αρχς τις μονδες χρηματοοικονομικς ρευνας.

·         Σε περπτωση που η νομιμοποιητικ βση της επεξεργασας εναι η υλοποηση σμβασης (συμβατικς σχσης) για να ληφθον μτρα μετ απ ατησ σας πριν τη σναψη σμβασης, ττε θα διατηρσουμε τα δεδομνα σας για σο χρνο θα διατηρετε συμβατικ σχση μαζ μας και για σο χρνο απαιτεται απ φορολογικς και οικονομικς αρχς θα τα κρατσουμε για σο χρνο ακμα απαιτεται μχρι να παρλθει ο χρνος παραγραφς τυχν σχετικν αξισεων.

Μπορετε επσης να διακψετε μια εγγραφ λλη επικοινωνα μσω των επιλογν των ιστοσελδων πως η ‘’απεγγραφ’’ με click στον κατλληλο σνδεσμο (link).

 

7. Με ποιους μοιραζμαστε τα δικ σας ΔΠΧ

 

Δεν γνωστοποιομε μοιραζμαστε ΔΠΧ με λλες εταιρεες, οργανισμος και μεμονωμνα τομα, για σκοπ μεσης μμεσης διαφμισης και επικοινωνας. Χρησιμοποιομε τα δεδομνα σας μνο για το σκοπ για τον οποον μας τα υποβλλατε τα συλλξαμε και στο πλασιο αυτς της Πολιτικς Απορρτου.

Γνωστοποιομε μοιραζμαστε ΔΠΧ με τρτους στις παρακτω περιπτσεις:

·         Με δικ σας συνανεση: Μοιραζμαστε ΔΠΧ με εταιρεες, οργανισμος και μεμονωμνα τομα ταν χουμε τη ρητ συνανεσ σας. Σε αυτν την περπτωση η Εταιρεα δεν αναλαμβνει ευθνη για το τι θα κνουν οι λλοι χρστες με τα προσωπικ σας δεδομνα.

·         Για εξωτερικ επεξεργασα: Παρχουμε ΔΠΧ σε εξωτερικος συνεργτες μας και σε επιχειρσεις τομα που εμπιστευμαστε για να τα επεξεργαστον για δικ μας χρση (πχ λογιστικ μηχανογραφικ υποστριξη) και σμφωνα με την Πολιτικ Απορρτου μας και κατλληλα μτρα εμπιστευτικτητας και ασφλειας, πως ορζει ο Κανονισμς EΕ 679/2016. Ενδεικτικ ττοιοι εξωτερικο συνεργτες μπορε να εναι φορες που παρχουν υπηρεσες: διαχερισης ιστοσελδων, υποστριξης και συντρησης λογισμικο, αυτοματοποηση & διαχεριση ηλεκτρονικν μηνυμτων newsletter, ανρτησης σχολων, κλπ. Σε ττοιες περιπτσεις υπρχουν αμοιβαα δεσμευτικς συμβσεις (υπεθυνου και εκτελοντος επεξεργασα) πως απαιτε ο Κανονισμς.

·         Για νμιμους σκοπος: Μοιραζμαστε ΔΠΧ με αρμδιες δημσιες υπηρεσες ταν αυτ εναι ελογα απαρατητο και με σκοπ τη συμμρφωση με νμους, κανονισμος, κλπ.

·         Στο πλασιο επιστημονικς ρευνας: Μπορε να παρχουμε ανωνυμοποιημνα ΔΠΧ στο πλασιο επιστημονικν στατιστικν μελετν.

 

Η επεξεργασα ΔΠΧ πραγματοποιε ται μνο εντς ΕΕ/ΕΟΧ, που διασφαλζεται να επαρκς εππεδο προστασας των προσωπικν δεδομνων. λοι οι παραπνω αποδκτες ΔΠΧ εναι επσης εγκατεστημνοι εντς ΕΕ/ΕΟΧ. Σε περπτωση που χρειαστε να διαβιβσουμε ΔΠΧ σε τρτη χρα, το Σωματεο θα σας ενημερσει μεσα επ’ αυτο και θα εφαρμσει τις κατλληλες εγγυσεις ασφαλεας σμφωνα με την εφαρμοστα νομοθεσα προκειμνου να διενεργσει την εν λγω διαββαση και να εξασφαλσει τι τα ΔΠΧ παραμνουν προστατευμνα και ασφαλ, πως για παρδειγμα τις Αποφσεις Επρκειας και τις Τυποποιημνες Συμβατικς Ρτρες που εκδδονται απ την Ευρωπακ Επιτροπ.

 

8. Τα δικαιματ σας

 

Οι επισκπτες της ιστοσελδας μας χουν, στο πλασιο του Κανονισμο ΕΕ 679/2016 για την Προστασα των Προσωπικν Δεδομνων, τα παρακτω δικαιματα (που δεν θα πρπει να εναι σε αντθεση με τη σχετικ νομοθεσα). Ενδχεται να σας ζητσουμε να επαληθεσετε την ταυττητα σας πριν προχωρσουμε στο ατημα για σκηση ενς δικαιματς σας, (δετε και §10).

Τα δικαιματ σας, σχετικ με τα ΔΠΧ, εναι:

·         Δικαωμα στην ενημρωση: χετε το δικαωμα να λαμβνετε σαφες και κατανοητς πληροφορες σχετικ με τον τρπο χρσης των προσωπικν σας δεδομνων και των δικαιωμτων σας. Η παροσα Πολιτικ Απορρτου σας παρχει σχετικς πληροφορες.

·         Δικαωμα πρσβασης & διρθωσης: χετε το δικαωμα να χετε πρσβαση, να διορθνετε να ενημερνετε τα προσωπικ σας δεδομνα αν πσα στιγμ.

·         Δικαωμα στην φορηττητα: Μπορετε να λβετε τα ΔΠΧ τα οποα μας χετε παρσχει, σε δομημνη, αναγνσιμη και διαλειτουργικ μορφ, και να τα διαβιβσετε σε λλο οργανισμ. Το δικαωμα αυτ σας παρχεται ταν τα προσωπικ σας δεδομνα χουν παρασχεθε βσει της συγκατθεσς σας στο πλασιο εκτλεσης μιας σμβασης.

·         Δικαωμα διαγραφς ΔΠΧ: χετε το δικαωμα να ζητσετε να διαγρψουμε τα προσωπικ σας στοιχεα, σε ορισμνες περιπτσεις. Η σκηση του δικαιματς σας μπορε πντα να γνεται σμφωνα με τις προποθσεις της σχετικς νομοθεσας (π.χ. δεν μπορετε να ζητσετε διαγραφ ΔΠΧ ταν το εργατικ δκαιο οι φορολογικς αρχς απαιτον διαφορετικ).

·         Δικαωμα περιορισμο επεξεργασας των ΔΠΧ: χετε το δικαωμα να ζητσετε απ εμς να περιορσουμε την επεξεργασα των ΔΠΧ, σε ορισμνες περιστσεις, συμπεριλαμβανομνης της επεξεργασας για μεσο μρκετινγκ.

·       Δικαωμα εναντωσης: χετε το δικαωμα να αντιτσσεστε, αν πσα στιγμ στην επεξεργασα ΔΠΧ που σας αφορον, η οποα βασζεται στην εκπλρωση καθκοντος που εκτελεται προς το δημσιο συμφρον στην επεξεργασα εναι απαρατητη για τους σκοπος των ννομων συμφερντων που επιδικουμε, περιλαμβανομνης της κατρτισης προφλ βσει των εν λγω διατξεων. Σε αυτ την περπτωση δεν θα υποβλλουμε πλον σε επεξεργασα ΔΠΧ που σας αφορον, εκτς εν καταδεξουμε επιτακτικος και νμιμους λγους για την επεξεργασα οι οποοι υπερισχουν των συμφερντων, των δικαιωμτων και των ελευθεριν σας για τη θεμελωση, σκηση υποστριξη νομμων αξισεων.

·         Δικαωμα υποβολς καταγγελας στην Αρχ Προστασα Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθνα, http://www.dpa.gr/.

·         Δικαωμα ρσης της συγκατθεσς σας: Εν χετε δσει τη συγκατθεσ σας για την επεξεργασας ΔΠΧ, χετε το δικαωμα να αποσρετε τη συγκατθεσ σας αν πσα στιγμ (αν το κνετε, δεν σημανει πως εναι παρνομο τι κναμε με την γκυρη συνανεσ σας μχρι την ημερομηνα ρσης της). Μπορετε να αποσρετε τη συγκατθεσ σας για την επεξεργασα ΔΠΧ αν πσα στιγμ, επικοινωνντας μαζ μας στα στοιχεα που αναφρονται στην §13 '' Επικοινωνστε μαζ μας ''.

Σχετικ με τον τρπο σκησης των δικαιωμτων σας, δετε στην § 10.

Περισστερες πληροφορες και συμβουλς σχετικ με τα δικαιματ σας μπορετε να βρετε στην ιστοσελδα της Αρχς Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα (http://www.dpa.gr/).

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 

9. Οι Υποχρεσεις μας

 

Μεταξ των υποχρεσεν μας συμπεριλαμβνεται η αρχ της λογοδοσας, σον αφορ τις αρχς που διπουν την επεξεργασα ΔΠΧ (νομιμτητα, αντικειμενικτητα και διαφνεια, περιορισμς του σκοπο της επεξεργασας, ελαχιστοποηση ΔΠΧ, ακρβεια ΔΠΧ, περιορισμς περιδου αποθκευσης, ασφλεια, ακεραιτητα, και εμπιστευτικτητα).

Επεξεργαζμαστε ΔΠΧ μνο εφσον ισχει μια απ τις παρακτω νομιμοποιητικς προποθσεις (νμιμη βση). Προσδιορζουμε τη νμιμη βση, για την επεξεργασα των ΔΠΧ, ανλογα με τον σκοπ για τον οποο χουμε συλλξει και χρησιμοποισει τα προσωπικ σας δεδομνα.

Σε κθε περπτωση, η νμιμη βση μπορε να εναι:

·         ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ταν η επεξεργασα ΔΠΧ εναι απαρατητη για την υλοποηση σμβασης, που το φυσικ πρσωπο (εσες) εναι συμβαλλμενο μρος για να ληφθον μτρα κατ' ατησιν του φυσικο προσπου πριν απ σναψη σμβασης. Επσης αυτ εναι η νμιμη βση στην περπτωση που ως εγγεγραμμνος χρστης συνεργτης μας υπρχει μεταξ μας σχετικ σμβαση.

·         ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ: το υποκεμενο των δεδομνων (εσες) χει για παρδειγμα συναινσει στη χρση cookies στην παραλαβ μηνυμτων/newsletter. Μπορετε να αποσρετε τη συγκατθεσ σας για την επεξεργασα ΔΠΧ, αν πσα στιγμ, επικοινωνντας μαζ μας στα στοιχεα που αναφρονται στην §13 ''Επικοινωνστε μαζ μας ''.

·         ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ταν η επεξεργασα εναι απαρατητη για τη συμμρφωσ μας με ννομες απαιτσεις (πχ εργατικ φορολογικ νομοθεσα).

·         ΕΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ: η επεξεργασα εναι απαρατητη για τους σκοπος των ννομων συμφερντων που επιδικει ο υπεθυνος επεξεργασας (εμες) εκτς εν υπερισχει το συμφρον τα θεμελιδη δικαιματα και οι ελευθερες του φυσικο προσπου (εσες). ταν εναι απαρατητο να κατανοσουμε τον χρστη μας και να λειτουργσουμε αποτελεσματικ τους ισττοπους μας. Για παρδειγμα, θα βασιζμαστε στο ννομο συμφρον μας ταν αναλουμε το περιεχμενο που χει προβληθε στους ισττοπους και τις εφαρμογς μας, στε να κατανοσουμε πς χρησιμοποιονται. Επιπλον, υλοποιομε τα κατλληλα τεχνικ και οργανωτικ μτρα στε να προστατεσουμε την Εταιρεα (εμς), τα φυσικ πρσωπα (εσς) και τους συνεργτες μας απ μη εξουσιοδοτημνη πρσβαση αλλοωση, παραβαση καταστροφ των ΔΠΧ που χουμε στην κατοχ μας.

Συγκεκριμνα:

·         Κρυπτογραφομε ορισμνες απ τις διεργασες μας.

·         Ελγχουμε τη συλλογ στοιχεων, τις πρακτικς αποθκευσης και επεξεργασας, συμπεριλαμβανομνων των φυσικν μτρων ασφαλεας, για την προστασα απ μη εξουσιοδοτημνη πρσβαση σε συστματα και διεργασες.

·         Η πρσβαση στα ΔΠΧ εναι περιορισμνη και ελεγχμενη, και οι χοντες πρσβαση υπκεινται σε αυστηρς συμβατικς υποχρεσεις εμπιστευτικτητας.

·         Στην περπτωση που εξωτερικο συνεργτες (για λγους συντρησης υποστριξης) χουν, εν δυνμει, πρσβαση σε ΔΠΧ, σχετικ προσαρτματα στις υπρχουσες συμβσεις συνεργασας καλπτουν τις απαιτσεις του Κανονισμο.

Σε λο τον κκλο επεξεργασας ΔΠΧ (απ τη συλλογ μχρι την καταστροφ ΔΠΧ) λαμβνουμε τα κατλληλα τεχνικ και οργανωτικ μτρα για τη διασφλιση της εμπιστευτικτητας, της ακεραιτητας και της διαθεσιμτητας των ΔΠΧ. Ανλογα μτρα απαιτομε απ τρτα μρη που χειρζονται επεξεργζονται ΔΠΧ εκ μρους μας.

Οι υπηρεσες και η ιστοσελδα μας μπορε να εναι προσβσιμες απ παιδι ηλικας μικρτερης των 16 ετν. Δεν επεξεργαζμαστε, εν γνσει μας, ΔΠΧ παιδιν ηλικας μικρτερης των 16 ετν.

 

10. Πρσβαση στις δικς σας πληροφορες

 

Στο πλασιο των δικαιωμτων που σας παρχονται απ τον Κανονισμ ΕΕ 679/2016 για την Προστασα Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα, μπορετε να ζητσετε μεταξ λλων την ενημρωση, διρθωση περιορισμ της επεξεργασας διαγραφ των δικν σας ΔΠΧ (δετε αναλυτικ τα δικαιματ σας στην Εντητα 8).

Μπορετε να ασκσετε τα δικαιματ σας στλνοντας να μνυμα ηλεκτρονικο ταχυδρομεου στη διεθυνση που αναφρεται στην εντητα ''Επικοινωνστε μαζ μας'' (εντητα 13) ζητντας το ντυπο ατησης πρσβασης (SAR, Subject Access Request), συμπληρνοντς το και αποστλλοντς το σε εμς. Εμαστε υποχρεωμνοι να σας απαντσουμε εντς ενς μηνς απ την παραλαβ του αιτματς σας.

 

11. Ενημρωση για τα cookies

 

Χρησιμοποιομε cookies με σκοπ τη βελτωση της ταχτητας και της ποιτητας εξυπηρτησης, ποτε επισκπτεστε την ιστοσελδα μας.

Το cookie εναι πληροφορα, σε μορφ αρχεου, που αποθηκεεται στον υπολογιστ σας και βελτινει την απδοση της ιστοσελδας σχετικ με την εξυπηρτησ σας. Χρησιμοποιονται ευρως για την πιο αποτελεσματικ λειτουργα των ισττοπων καθς και για να παρχουν πληροφορες σε εμς, τους ιδιοκττες του ισττοπου.

Οι παρακτω πληροφορες εξηγον τι cookies χρησιμοποιομε και γιατ:

Αναγνωριστικ περιδου σνδεσης (Session ID): αυτ το cookie (sessKey) χρησιμοποιεται για βασικς λειτουργες του ισττοπου και θυμται προτιμσεις του επισκπτη πως οι ρυθμσεις γλσσας. Η απενεργοποηση αυτο του cookie μπορε να χει απροσδκητες παρενργειες κατ την περιγηση στον ισττοπ μας.

Cookie preference: αυτς ο τπος cookie (cookiePreferences) χρησιμοποιεται για να θυμται την επιλογ ενς χρστη σχετικ με τα cookies στον ισττοπ μας. που οι χρστες χουν προηγουμνως υποδεξει μια προτμηση, η προτμηση του χρστη θα αποθηκευτε σε αυτ το cookie.

Universal Analytics (Google): Αυτ τα cookie χρησιμοποιονται για τη συλλογ πληροφοριν σχετικ με τον τρπο με τον οποο οι επισκπτες χρησιμοποιον τον ισττοπ μας. Χρησιμοποιομε τις πληροφορες για τη σνταξη αναφορν και τη βελτωση της ιστοσελδας. Τα cookies (_ga, _gat, _gid) συλλγουν πληροφορες σε αννυμη μορφ, συμπεριλαμβανομνων του αριθμο των επισκεπτν στον ισττοπο, ποια ταν η προηγομενη ιστοσελδα, και τις σελδες που επισκφθηκαν (Διαβστε Google's overview of privacy and safeguarding data).

YouTube cookies: Ενσωματνουμε βντεο απ το δικ μας YouTube. Αυτ η επιλογ μπορε να επιλγει τπους cookies (πως: PREF - * Λγει μετ απ οκτ μνες, VSC - * λγει στο τλος της συνεδρας σας, VISITOR_INFO1_LIVE - * λγει μετ απ οκτ μνες, remote_sid - * λγει στο τλος της συνεδρας σας) στον υπολογιστ σας, ταν επιλγετε το πργραμμα αναπαραγωγς βντεο του YouTube, (διαβστε περισστερα στη σελδα πληροφοριν του YouTube).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εγκατσταση των cookies στον υπολογιστ σας απαιτεται η παροχ της συγκατθεσ σας, με εξαρεση εκενα που θεωρονται τεχνικ απαρατητα για την πραγματοποηση της σνδεσης στην ιστοσελδα για την παροχ της υπηρεσας διαδικτου. Ως συνδρομητς χρστης χετε τη δυναττητα να ανακαλσετε τη συγκατθεσ σας με τον διο τρπο με τον οποο την δηλσατε. Ακμη και μετ την αρχικ σας επιλογ, μπορετε να αλλξετε τις ρυθμσεις cookie για τον ισττοπ μας, οποιαδποτε στιγμ, επισκεπτμενοι τις ρυθμσεις cookie. Τα περισστερα προγρμματα περιγησης στο διαδκτυο (web browsers) επιτρπουν τον λεγχο των cookies μσω των ρυθμσεων του προγρμματος περιγησης. Για να μθετε περισστερα σχετικ με τα cookies, συμπεριλαμβανομνου του τρπου με τον οποο μπορετε να δετε τι cookies χουν οριστε, επισκεφθετε την ιστοσελδα www.aboutcookies.org www.allaboutcookies.org.

 

12. Σνδεσμοι με λλους δικτυακος τπους

 

Σε περπτωση που παρχουμε συνδσμους σε ισττοπους λλων οργανισμν, αυτ η Πολιτικ Απορρτου δεν καλπτει τον τρπο με τον οποο ο λλος οργανισμς επεξεργζεται προσωπικ δεδομνα. Σας ενθαρρνουμε να διαβσετε την Πολιτικ Απορρτου του λλου ισττοπου που επισκπτεστε.

Εντοτοις, η διαββαση πληροφοριν μσω του διαδικτου δεν εναι απολτως ασφαλς. Παρλο που θα κνουμε , τι μπορομε για να προστατψουμε τα δεδομνα σας, στο πλασιο της συνεργασας μας, δεν μπορομε να εγγυηθομε την ασφλεια των ΔΠΧ κατ το στδιο της διαββασς τους, και επομνως τα παρχετε με δικ σας ευθνη.

Το Σωματεο χει λβει κθε δυνατ μτρο προκειμνου να προστατεσει τα προσωπικ σας δεδομνα απ κθε εδους προσβολ παραβαση. Παρτι χουμε λβει λα τα ελογα μτρα, δεν υπρχει αλνθαστο σστημα ασφαλεας. Συνεπς δεν μπορομε να εγγυηθομε τι τα προσωπικ σας δεδομνα δεν θα τχουν αυθαρετης και παρνομης πρσβασης.

 

13. Επικοινωνστε μαζ μας

 

«AURORA – ΜΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»

Υπεθυνος Προστασας Δεδομνων: Βλλιος Κωνσταντνος
Διεθυνση: Φραγκοκλησις 9 Μαροσι
Email:  dpo@aurora-together.com 

, , info@aurora.gr 210-6165232.